ekologija
Ekologija

Zaštita životne sredine

Sve poslovne aktivnosti u Valjaonici bakra Sevojno AD odvijaju se u skladu sa zakonskim propisima, standardima, internim pravilima i ostalim zahtevima dobre prakse iz oblasti zaštite životne sredine a u cilju minimiziranja i eliminisanja svih uticaja i rizika sa negativnim posledicama na okruženje.

Valjaonica bakra Sevojno primenjuje integrisano upravljanje otpadom uz poštovanje usvojenih načela, sa posebnim akcentom na smanjenje stvaranja opasnog i ostalih vrsta otpada. Plan upravljanja otpadom definiše odgovornosti i obaveze zaposlenih u pogledu svih aktivnosti koje se odnose na pravilno postupanje sa otpadom.

Tehnološke otpadne vode prečišćavaju se u sopstvenom postrojenju, čime se sprečava negativan uticaj na podzemne i površinske vode. Zaštita vazduha obezbeđuje se efikasnim radom sistema za ventilaciju i otprašivanje Livnice koji obuhvata sve izvore emisije.

U cilju merenja i praćenje uticaja na životnu sredinu, shodno zakonskim propisima, Valjaonica bakra Sevojno sprovodi monitoring svih predviđenih parametara opterećenja živote sredine. Rezultati monitoringa se analiziraju i u slučaju uočenih neusaglašenosti preduzimaju se potrebne tehničko tehnološke i druge mere.

Menadžment Društva na svim nivoima posvećen je kontinuiranom unapređenju sistema upravljanja zaštitom životne sredine i stalnom promovisanju poboljšanja, a svi zaposleni usmereni su da postupaju u skladu sa postavljenim ciljevima, da deluju na sprečavanju i smanjenju uticaja aktivnosti kompanije na okruženje.

Prioritetni ciljevi Valjaonice bakra Sevojno u narednom periodu su ispunjenje uslova za dobijanje integrisane dozvole i sertifikovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2004.